ÁSzF

A szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: Komlósi Katalin egyéni vállalkozó Adószám: 55398897-1-24 Email: komlosikata82@gmail.com Tel.: +36(30)7985229 Cím: 5600 Békéscsaba, Felső körös sor 25/7. Bankszámlaszám: 811091800-100000081-11020007 Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza Komlósi Katalin egyéni vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) tevékenységével kapcsolatos megrendeléseinek teljesítéséhez szükséges általános szerződési feltételeit:

Szolgáltatás megrendelése, visszaigazolás

Megrendelő a szolgáltatást elektronikus úton, e-mailben, messengeren, illetve a honlapon keresztül rendelheti meg a vállalkozótól. A megrendelést követően időpontegyeztetésre kerül sor. Vállalkozó a szolgáltatás kérés kézhezvételétől számított három munkanapon belül felveszi a kapcsolatot megrendelővel – telefonon, messengeren vagy e-mail útján – és a részletek egyeztetését követően megküldi ajánlatát, mely tartalmazza az ajánlati kötöttség idejét. Az ajánlat tartalmazza a szolgáltatás jellemzőit, valamint a vállalási időpontot. Az ajánlatkérés nem minősül szerződésnek.

Szerződés megkötése

A termék megrendelése az árajánlat elfogadásával jelen ÁSZF alapján jön létre. Jelen dokumentum alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetők vissza, nem minősülnek írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródnak, magatartási kódexre nem utalnak, ugyanakkor vállalkozó magára nézve teljes mértékben kötelezőnek és betartandónak tekinti a 2008. évi XLVII. törvényt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartás tilalmáról. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.komlossykata.hu/aszf/

Jóváhagyás

Amennyiben a Megrendelő az árajánlatot annak megküldésétől számított 3 napon belül nem fogadja el, a szerződés megszűnik, a felek kötelesek egymással elszámolni a „Szerződés megszűnése” fejezetben foglaltak szerint. Amennyiben a megadott határidőn belül elfogadásra kerül az ajánlat, a teljesítést szerződésszerűen megtörténtnek kell tekinteni.

Díj mértéke, díjfizetés

Vállalkozó és Megrendelő az árajánlatban szereplő díjat tekinti jelen szerződés munkadíjának. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a teljesített előadás vagy konzultáció előtt vagy után, a szerződésben leírtak szerint díjfizetési kötelezettsége van. A teljesítést követően, Vállalkozó által kiállított számlát Megrendelő annak kézhezvételét követően személyesen azonnal készpénzben vagy online konzultáció esetén 5 napon belül a számlán feltüntetett módon köteles teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat, valamint a jogszabály szerint behajtási költségátalány összegére válik jogosulttá.

Szerződésszegés

Vállalkozó és a Megrendelő egyaránt szerződésszegést követ el, ha neki felróható okból -nem jelenik meg, nem teljesít -késedelmesen teljesít, vagy a -teljesítés lehetetlenné válik. Szerződésszegés esetén Felek egymással szemben kötbérfizetési felelősséggel tartoznak. Felek – amennyiben az egyedi szerződésekben ettől eltérően nem állapodnak meg- a kötbér mértékét
  • késedelmes teljesítés, illetve nem teljesítés miatti póthatáridő kitűzése esetén napi 0,33%-ban, de legfeljebb 12%-ban határozzák meg.
Amennyiben Vállalkozó a munkát a Megrendelőnek felróható okból nem tudja elvégezni (a Megrendelő szerződésszegése), úgy Vállalkozó jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére.

Szerződés megszűnése

  1. A felek között létrejött eseti szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik.
  2. A felek között létrejött szerződés teljesítés nélkül is megszűnhet: Felek közös megegyezésével, a Megrendelő elállásával vagy felmondásával, Vállalkozó felmondásával vagy elállásával.
  3. Ha a Megrendelő az általános elállási jogát (nem a Vállalkozó szerződésszegéséből eredően érvényesített elállási jogát) gyakorolni kívánja, köteles a Vállalkozónak a felmerült költségeit, illetve kárát megtéríteni az alábbiak szerint:
Amennyiben Megrendelő a megrendelést követően gyakorolja elállási jogát (nem a Vállalkozó szerződésszegése miatti elállási jogát) tehát a konzultáció megbeszélt időpontjában nem jelenik meg, vagy lemondásra kerül az előadás a szerződésben foglaltak szerinti időn kívül, így gyakorolja elállási jogát, akkor a megbeszélt díj 50%-át kell kifizetnie bánatpénzként, hiszen a vállalkozó felkészült a fogadására, az előadásra, mással abban az időpontban nem dolgozhat.

Adatkezelés

Vállalkozó tájékoztatja Megrendelőt, hogy személyes adatait szerződéskötés, illetve jogi kötelezettség teljesítése jogalapon kezeli Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint www.komlossykata.hu/adatkezelesi-tajekoztato.

Tulajdonjog, szerzői jogok

Vállalkozó az általa vállalt mindennemű írásbeli, online élő vagy videofelvétel illetve hanganyag, vagy élő személyes találkozói munkákon a szerzői minőségét és nevét, logóját feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja. Vállalkozó által teljesített feladatok szerzői jogi védelem és a felek közti titoktartás alá tartoznak, ezek szerzői jogosultja kizárólag a Vállalkozó. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt, a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg akként, hogy az harmadik félre nem ruházható, át nem adható. A felhasználási jog – Vállalkozó írásbeli hozzájárulása nélkül – semmilyen változtatást, módosítást, átalakítást vagy ehhez kapcsolódó felhasználási módot, mértéket nem foglal magában. Vállalkozó a szerződés teljesítése során leszállított dolog feletti tulajdonjogát az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartja.

Egyéb rendelkezések

A Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt e-mail cím Vállalkozó részéről: hello@komlossykata.hu honlapon a Kapcsolat menüpontban feltüntetett e-mail-cím valamint a komlosikata82@gmail.com. A Megrendelő részéről pedig a honlapon, illetve elektronikus levélben leadott megrendelésen kapcsolattartóként megadott személy e-mail-címe. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő e-mail címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni. Tekintettel arra, hogy jelen ÁSZF tárgyát képező szolgáltatást Vállalkozó a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdi meg, melyet a Megrendelő tudomásul vett, és amelyet Vállalkozó Megrendelő utasítása és kifejezett kérése alapján állít elő, fogyasztónak minősülő Megrendelőt sem illeti meg a teljesítést követő felmondási vagy elállási joga. (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

A jogviták rendezése

A felek a megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is szem előtt tartva kötelesek eljárni. Bármely, a megrendelést érintő lényeges esemény vagy változás esetén a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. A felek a közöttük felmerült vitás kérdéseket igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére a szolgáltató székhelye szerinti bíróság vagy törvényszék az illetékes.